سازه های صنعتی آذران

پروژه گندله ۱
پروژه کنسانتره ۲
بهره برداری
پروژه آهن اسفنجی بافق